Privacybeleid

In dit privacybeleid geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken wanneer u contact met ons hebt.

Wie zijn wij

Wij zijn Punt Taxateurs, een aankoop- en verkoopmakelaar en taxateur die gevestigd is aan de:

Noorderstraat 8, 3512 VX, Utrecht, Nederland.

Punt Taxateurs is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kunt u met ons opnemen via info@punttaxateurs.nl.

Wanneer er sprake is van dienstverleningsovereenkomst met een van onze makelaars of via wiens bemiddeling u een huis koopt, dan is de aanvullende privacyverklaring van de NVM van toepassing. Deze NVM privacyverklaring is aanvullend en kunt u hier lezen. Wanneer u een woning door Punt Taxateurs laat taxeren is de aanvullende privacyverklaring van het NWWI van toepassing. Deze kunt u hier lezen.

De soorten persoonlijke informatie die wij verwerken

Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke informatie verzamelen en verwerken:

Naam en andere identificeerbare informatie

We kunnen bijvoorbeeld uw naam, titel, geslacht, geboortedatum vastleggen.

Uw contactgegevens en gegevens over uw persoonlijke account of registratie

Uw contactgegevens kunnen onder andere uw adres, vestigingsplaats, telefoonnummer en e-mailadres omvatten. Bij het registeren voor bepaalde dienst of het aanmaken een persoonlijke account, kunnen wij uw inloggegevens en andere informatie vastleggen die u op het account- of registratieformulier invult.

Onze communicatie met u

Wij leggen uw communicatie met ons vast wanneer u ons een e-mail stuurt of online via social media chat. Wanneer u ons belt, leggen wij uw vragen of klachten vast in onze database.

Informatie die wij verzamelen als u onze website gebruikt

Wij kunnen uw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website, surfgedrag en klikgedrag vastleggen wanneer u onze website bezoekt. Met uw toestemming kunnen wij ook uw locatiegegevens ontvangen. Verder kunnen wij een automatische melding krijgen als u een nieuwsbrief opent of in een nieuwsbrief op een koppeling klikt.

Informatie die u met ons deelt

Als u op ons reageert via het contactformulier, op social media of een klantenonderzoek invult, kiest u er zelf voor om informatie met ons te delen.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Wij verzamelen informatie via cookies en vergelijkbare technologieën wanneer u onze website gebruikt. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid op de website. 

Hoe verzamelen wij uw gegevens

Punt Taxateurs kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. Dit gebeurt wanneer u een formulier invult, via social media met ons communiceert of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kunnen wij ook informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk.

De doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken

De voornaamste doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken, zijn:

Om diensten aan u te verlenen

Om het gebruik van onze onlinediensten voor u te vereenvoudigen, kunnen wij de door ons verzamelde gegevens van uw gebruik van onze digitale media analyseren en die combineren met informatie die via cookies en vergelijkbare technologieën is verzameld. Bijvoorbeeld om te weten welk digitaal kanaal (e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) uw voorkeur heeft, zodat wij onze communicatie kunnen toespitsen op dat kanaal of apparaat.

Om met u te communiceren

Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen.

Voor statistisch onderzoek

Om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten, website en social media en naar het gedrag van de voorkeuren van onze klanten en gebruikers worden automatische hulpmiddelen gebruikt. Hierdoor kunnen wij betere diensten ontwikkelen. Daarnaast kunnen wij het ontwerp en de inhoud van onze website verbeteren.

Wij kunnen verschillende soorten gegevens samenvoegen en analyseren voor het uitvoeren van ons onderzoek. Er worden alleen geaggregeerde gegevens gebruikt: wij gebruiken geen namen, e-mailadressen of andere rechtstreeks identificeerbare informatie. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde gegevens ook combineren met informatie van openbare bronnen (zoals het CBS). Zonder uw toestemming zullen wij geen gevoelige gegevens gebruiken voor dit statistische onderzoek.

Voor directe marketingdoeleinden

Uw persoonlijke informatie kan gebruikt worden om u nieuwsbrieven of andere marketingberichten te sturen. Wij kunnen automatische hulpmiddelen gebruiken om uw persoonlijke informatie te analyseren, zodat wij weten welke informatie voor u relevant is. Hiertoe kunnen wij de hierboven beschreven informatie gebruiken en combineren. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde informatie ook combineren met informatie die wij ontvangen van openbare bronnen (zoals het CBS). Zonder uw toestemming zullen wij geen gevoelige gegevens gebruiken voor dit statistische onderzoek.

De resultaten van onze analyse worden gebruikt om onze marketingberichten af te stemmen op uw specifieke interesses en voorkeuren. Als onze analyse bijvoorbeeld aantoont dat u misschien geïnteresseerd bent in bepaalde soorten diensten, kunnen wij onze nieuwsbrief en website aanpassen met inhoud waarvan wij denken dat die voor u relevant zijn.

Voor onze marketingberichten zullen wij verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail en social media. U kunt op elk moment uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten herroepen of er bezwaar tegen maken. Volg hiervoor de instructies in het desbetreffende marketingbericht of neem contact met ons op via info@punttaxateurs.nl.

Vrijgeven en delen van gegevens met derden

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden vrijgeven aan of delen met derden:

Voor de ondersteunende diensten die wij aanbieden

Voor het leveren van onze diensten, werken wij samen met derden, zoals sociaalnetwerkproviders en marketingbureaus. Al deze derde partijen zijn verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies.

Voor statistisch onderzoek en direct marketing

Uw persoonlijke informatie kan gebruikt voor de doeleinden van statistisch onderzoek en direct marketing (zie hierboven).

Websites van derden

Onze website bevat koppelingen naar websites van derden. Wanneer u deze koppelingen volgt, verlaat u onze website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. Punt Taxateurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze derden. Uw gebruik van deze websites is voor uw eigen risico. Zie de privacybeleid van deze derden (indien beschikbaar) hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Beveiliging en bewaring

De benodigde technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.  Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

Bewerkersovereenkomst

Punt Taxateurs verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van de cliënt. De Wet Bescherming persoonsgegevens merkt Punt Taxateurs daarom aan als 'bewerker' en de cliënt aan als 'verantwoordelijke', in de zin van deze wet. De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat Punt Taxateurs en de cliënt een bewerkersovereenkomst sluiten. Tevens is uitgelegd hoe Punt Taxateurs met de wet Meldplicht Datalekken omgaat.

Het onderstaande beschouwen wij als een bewerkersovereenkomst:

Punt Taxateurs en de cliënt verplichten zich hierbij over en weer om de Wet bescherming Persoonsgegevens na te leven en zal de persoonsgegevens slechts verwerken in opdracht van de cliënt om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Het is Punt Taxateurs niet toegestaan de van de cliënt verkregen persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken dan voor de doeleinden zoals genoemd in de overeenkomst en in deze voorwaarden. Aangezien Punt Taxateurs de gegevens voor en in opdracht van de cliënt verwerkt, garandeert de cliënt dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden op basis van een in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) genoemde grondslag.

Punt Taxateurs neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de cliënt te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de WBP. De cliënt is gerechtigd om tijdens de looptijd van de overeenkomst door een onafhankelijke deskundige de naleving hiervan te controleren, bijvoorbeeld door middel van een audit. De cliënt zal alle kosten in verband met deze controle dragen.

Wet Meldplicht datalekken

Indien blijkt dat bij Punt Taxateurs sprake is van een datalek (als bedoeld in artikel 34a van de WBP) dat door Punt Taxateurs gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal Punt Taxateurs de cliënt daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat Punt Taxateurs bekend is geworden met het datalek. Punt Taxateurs probeert aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n)direct alle informatie te verstrekken die nodig is voor een volledige melding. Punt Taxateurs dient en zal dit onverwijld melden bij het Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens. Indien alle benodigde informatie nog niet bekend is (bijvoorbeeld omdat het datalek door Punt Taxateurs nader wordt onderzocht), zal Punt Taxateurs in ieder geval eerst een voorlopige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene verrichten.

Indien de cliënt van Punt Taxateurs een (voorlopige) melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene eist over een datalek bij Punt Taxateurs, terwijl zonder meer voor de cliënt duidelijk is dat er bij Punt Taxateurs geen sprake is van een datalek als bedoeld in artikel 34a van de WBP, dan is de cliënt aansprakelijk voor alle door Punt Taxateurs in dat kader geleden schade en kosten (waaronder begrepen de reputatieschade) welke Punt Taxateurs daardoor leidt. Punt Taxateurs zal de melding dan direct intrekken.

Privacy van kinderen

Punt Taxateurs streeft ernaar om geen informatie te verzamelen over kinderen van 16 jaar of jonger, of om interessesegmenten te creëren die speciaal zijn ontworpen voor de doelgroep ‘kinderen’. Mocht u bezorgd zijn over de privacy van uw kind in verband met onze diensten, of als u van mening bent dat uw kind persoonlijk identificeerbare informatie op onze website heeft ingevoerd, dan kunt u contact met ons opnemen via info@punttaxateurs.nl.

Uw rechten

U kunt verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van uw persoonlijke gegevens. En u kunt een beroep doen op elk ander recht dat u volgens de toepasselijke privacywetgeving hebt, inclusief bijvoorbeeld het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hoeft daartoe alleen maar een schriftelijk verzoek te sturen naar: 

Punt Taxateurs
Noorderstraat 8
3512 VX Utrecht

U kunt via info@punttaxateurs.nl contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacybeleid.

Hoe wordt dit privacybeleid bijgehouden

Dit privacybeleid is ingegaan per 23 mei 2018 en vervangt ons voorgaande privacybeleid. Dit privacybeleid wordt voortdurend herzien. Wij informeren u over wijzigingen door het herziene beleid te publiceren op www.punttaxateurs.nl waarna het direct in werking treedt.